St1 ilagt gebyr for overtredelse av opplysningsplikten

Konkurransetilsynet har i dag ilagt St1 Norge AS et gebyr på tre millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med overtakelsen av en bensinstasjon.

St1 Norge inngikk i juli 2018 avtale om leie av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått, men tilsynet ble først informert om avtalen 14. januar 2019.

– Konkurransetilsynet har konkludert med at St1 Norge ikke har overholdt opplysningsplikten de er pålagt. Tilsynet har ikke hatt mulighet til å kontrollere overtakelsen og vi har derfor funnet det nødvendig å reagere med gebyr, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Etter konkurranseloven kan et foretak ilegges gebyr dersom det ikke overholder plikten til å gi de opplysningene tilsynet trenger for å kunne utføre oppgavene sine etter loven.

Viktig virkemiddel i drivstoffmarkedet

Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffkjedene en opplysningsplikt. Det innebærer at de skal informere tilsynet om overtakelser av enkeltstasjoner i drivstoffmarkedet som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven. St1 Norge har vært pålagt opplysningsplikt siden 2017. Bakgrunnen for opplysningsplikten er at også foretakssammenslutninger som er unntatt fra meldeplikt fordi de er små, kan føre til konkurranseskade nasjonalt eller lokalt. Plikten er ansett som lite byrdefull. Foretakene trenger som et minimum kun å oppgi tidspunkt for avtaleinngåelsen, hvem avtalen gjelder og tidspunktet for gjennomføringen.

– Drivstoffmarkedene er svært konsentrerte, og drivstoffkjedenes erverv av enkeltstasjoner kan øke konsentrasjonen i lokale markeder og kan føre til høyere priser for forbrukerne. Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i drivstoffmarkedene. Dersom opplysningsplikten ikke overholdes kan det i ytterste konsekvens bli vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske drivstoffmarkedet på en effektiv måte, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Redusert gebyr

På bakgrunn av blant annet St1 Norges tilsvar 16. juni 2020 og etter en fornyet vurdering av de faktiske forholdene i denne konkrete saken, har tilsynet kommet til at overtredelsen ikke kan betegnes som grov. Som konsekvens av dette har tilsynet redusert det varslede gebyret i denne saken betydelig, fra 15 millioner kroner til tre millioner kroner.

– Tilsynet har kommet til at det bør ilegges gebyr av en slik størrelse at det er merkbart og egnet til å ha avskrekkende virkning. Samtidig gjenspeiler gebyrets størrelse at denne konkrete overtredelsen ikke anses grov, sier Hanne Dahl Amundsen.

Powered by Labrador CMS