Tilsyn viste at ca 40% av butikkene hadde mangelfull sikring av EE-avfallet.
Tilsyn viste at ca 40% av butikkene hadde mangelfull sikring av EE-avfallet.

For dårlig sikring av EE-avfall

Publisert

En tilsynsaksjon hos de store forhandlerne av elektronikk viste nedslående resultater. Flere butikker, nær 40 % av de som ble kontrollert, manglet tilstrekkelig sikring av EE-avfallet som er levert på oppsamlingsstasjonene. Dette er en forverring i forhold til forrige tilsynsaksjon vi gjorde for to år siden.

- Virksomhetene må ta dette på alvor. Forhandlere av EE-produkter plikter å sørge for at avfallet de mottar sikres slik at uvedkommende ikke kan forsyne seg. Elektronikkbransjens mottaksstasjoner er kilde til ee-avfall som eksporteres ulovlig, og dette er alvorlig miljøkriminalitet, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

Miljødirektoratet og fylkesmannen har gjentatte ganger ved tilsyn avdekket mangler ved sikringen av avfallet, og vi har hatt møter både med bransjeforeningene og konsernledelsen om regelverket og hvordan det må følges.

I denne tilsynsaksjonen ble det gjennomført 26 uanmeldte inspeksjoner hos forhandlere av de største aktørene av elektronikk som Elkjøp, Power, Skousen og Elon. Tilsynene ble utført av fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet i Oslo og Viken, Rogaland og Trøndelag.

Omlag 40% av butikkene hadde mangelfull sikring av EE-avfallet, og over halvparten manglet internkontrollsystemer for å hindre at ulovlig uttak forekommer. Det ble avdekket brudd hos 26 % av butikkene fordi lagringen av EE-avfall medførte fare for forurensing.

Strenge sanksjoner

Miljømyndighetene har over mange år kontrollert forhandlere av EE-produkter, i tilsynsaksjoner i 2008, 2009, 2010, 2014,2018 og nå i 2020. Denne siste aksjonen er et ledd i en forsterket innsats for å forebygge, stanse og følge opp ulovlig eksport av EE-avfall.

- Virksomhetene har kjent til regelverket lenge, og de vet godt hvilke krav som gjelder. Vi hadde derfor forventet at bransjen hadde skjerpet seg. Fylkesmannen vil fremover følge opp med nye tilsyn, og vi har nå valgt å varsle forhåndsfastsatt tvangsmulkt, noe vi svært sjelden gjør. Det betyr at butikkene må betale tvangsmulkt dersom forholdene ikke er utbedret når Fylkesmannen kommer på neste tilsyn, sier Bjørnstad.

Miljødirektoratet arbeider også med innskjerpinger i regelverket og ytterligere tilsynsvirksomhet sammen med blant annet Tolletaten.

Oppfordrer til å anmelde tyverier

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, og mottaksstasjoner hvor avfallet blir låst inn. Dette er eksempler på tiltak som kan være med på å forhindre ulovlige uttak.

- Vi oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene, sier Bjørnstad.

I denne tilsynsaksjonen ble det også sjekket om butikkene hadde god synlig informasjon i butikkene om at kundene kan levere EE-avfallet gratis og at det ikke skal kastes sammen med annet avfall. 22 av de 26 kontrollerte forhandlerne hadde ikke sørget for slik informasjon til kundene.

Powered by Labrador CMS