Konkurransedirektør Lars Sørgard

Konkurransetilsynets dagligvaresatsing gjøres permanent

I sin stortingsmelding lister Regjeringen opp flere tiltak som skal fremme konkurransen i dagligvarebransjen, deriblant styrking av Konkurransetilsynet. Dermed skal ikke satsingen gå ut over andre markeder.

Konkurransen i dagligvaremarkedet er ikke så sterk som den kunne og burde ha vært, melder Konkurransetilsynet. Regjeringen uttrykker i sin stortingsmelding om dagligvaremarkedet bekymring for konkurransesituasjonen. Konkurransetilsynet deler bekymringen, og mener forslagene til tiltak samlet kan bedre konkurransen.

Den nye stortingsmeldingen foreslår flere tiltak som til sammen kan styrke konkurransen og gi et bedre tilbud til norske forbrukere.

Styrking av Konkurransetilsynet

Tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen innebærer en fortsatt sterk satsing på konkurranseloven som virkemiddel for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet. Regjeringen ønsker blant annet en permanent styrking av Konkurransetilsynets dagligvaresatsing. Dette gir tilsynet mulighet til å utvide kontrollen med dagligvaremarkedet, både gjennom håndheving av konkurranseloven og gjennom markedsovervåking.

– Med dette får vi mulighet til større innsats på dette området uten at det går ut over andre markeder. Vi får økt kapasitet til å avdekke mulige lovbrudd, og vår økte innsats kan virke disiplinerende overfor aktørene i dagligvaremarkedet. I tillegg kan det gi oss nyttig kunnskap om markedet og gi oss mulighet til å foreslå ulike tiltak som kan bedre konkurransen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet har to store pågående etterforskningssaker i dagligvaremarkedet. Den ene dreier seg om utveksling av strategisk informasjon mellom kjedene. Den andre gjelder forskjeller i innkjøpspriser. Denne saken ble åpnet i høst, basert på blant annet tilsynets omfattende kartlegging av innkjøpspriser.

– Dagligvaremarkedet er et konsentrert marked, og i slike markeder oppstår det ofte konkurranseskadelig atferd. Det er også et viktig marked for forbrukerne. Derfor har håndheving av konkurranseloven i dagligvarebransjen vært prioritert, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen ved avdeling for mat, handel og helse.

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen

Ingen enkle løsninger

Konkurransetilsynet deler regjeringens syn om at det må flere tiltak og langsiktig arbeid til for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Blant annet retter stortingsmeldingen økt fokus på hvordan man kan legge bedre til rette for nyetableringer i markedet. At Regjeringen nå vil oppfordre kommunene til å ta konkurransehensyn i håndhevingen av plan- og bygningsloven er et positivt tiltak.

– Det finnes ingen enkle løsninger for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, og vi mener det er fornuftig at eventuelle tiltak og reguleringer først blir innført etter en grundig prosess. Ett av tiltakene som Konkurransetilsynet allerede er i gang med er å se på tilgangen til butikklokaler. Det er uansett viktig at man ikke gjennomfører kostbare tiltak dersom de ikke gjør situasjonen for forbrukerne bedre, sier leder for prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet, Sigurd Birkeland.

Sigurd Birkeland er leder for prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet.
Powered by Labrador CMS