Ill. foto

Sterk nedgang for detaljhandelen i desember

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 5,7 prosent fra november til desember, viser tall fra SSB. Dette skjer etter en økning på 2,9 prosent fra oktober til november. Det var bred nedgang blant detaljhandelsnæringene i desember, men butikkhandel med elektronikk bidro mest til nedgangen.

Av Marie Skjeldås, SSB

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for desember. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn gjennom 2020 har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Nedgang fra november, men kraftig opp fra desember 2019

De fleste næringene i detaljhandelen opplevde nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra november til desember 2020. Det største bidraget til nedgangen i totalindeksen kom fra elektronikk, men også dagligvare og butikkhandel med møbler bidro til å trekke ned indeksen. En av de få næringene som bidro til å trekke indeksen opp i desember var butikkhandel med klær.

Selv om det var en sterk nedgang fra november til desember 2020, er den totale indeksen fortsatt på et langt høyere nivå enn den var ett år tidligere. Fra desember 2019 til desember 2020 har det vært en økning i kalenderjustert omsetningsvolum for detaljhandelen på 8,0 prosent. To næringer som bidro sterkt til 12-månedersveksten var dagligvare og netthandel. Kalenderjustert omsetningsvolum for dagligvare var 10,8 prosent høyere i desember 2020 enn i samme måned i 2019, mens for netthandel er tilsvarende tall på hele 38,5 prosent.

Noe av økningen vi så i november og nedgangen i desember for de ulike næringene og spesielt elektronikk og netthandel kan skyldes en vridning av julehandelen fra desember til november, og store handledager som Black Friday. Dette er en tendens vi har sett de siste årene, men som kan ha blitt forsterket på grunn av pandemien. I 2020 ble Black Friday av mange butikker spredt utover en hel uke for å kunne ta hensyn til smittevern. I tillegg ble det oppfordret til å starte julehandelen tidligere enn normalt for å unngå trengsel i butikkene. Mange tok julegavehandelen over nettet i 2020, og startet gavekjøpet tidlig for å være sikker på at pakkene kom frem før jul.

Svært sterk vekst i detaljhandelen i korona-året 2020

Om man ser på hele året under ett, var 2020 et år med kraftig vekst for detaljhandelen. Årsveksten fra 2019 til 2020 i kalenderjustert omsetningsvolum for totalindeksen var på hele 7,7 prosent. I 2019 var den tilsvarende økningen på 0,1 prosent.

Det var netthandel som hadde den klart største årsveksten i 2020. Sammenlignet med året før var kalenderjustert volum for denne næringen opp 28,4 prosent. Netthandelen har over mange år hatt betydelig vekst, men økningen i 2020 var langt kraftigere enn de foregående årene.

Samtidig var det økningen i dagligvarehandelen som ga det største bidraget til den totale veksten i 2020. Denne næringen står for en stor del av den samlede omsetningen i detaljhandelen, og hadde en volumvekst på hele 11,9 prosent fra 2019 til 2020. Denne kraftige veksten har sammenheng med smitteverntiltak som førte til at nordmenn i mindre grad spiste på restaurant og kantiner i 2020. I tillegg førte mindre reiseaktivitet og den reduserte grensehandelen til at mer mat- og drikkevarer ble handlet inn i norske dagligvarebutikker enn i et normalt år.

Butikkhandel med sportsutstyr økte også i 2020, med årsvekst i kalenderjustert volum på 14,7 prosent sammenlignet med 2019. For sportsutstyr kom den store økningen i sommermånedene, noe som kan skyldes at mange nordmenn ferierte i hjemlandet som igjen bidro til økt salg av tur og fritidsutstyr. Kalenderjustert volum for sportsbutikkene for juni 2020 var 35,5 prosent høyere enn i samme måned i 2019, mens juli 2020 lå 41,1 prosent høyere enn juli 2019.

På den andre siden var det en nedgang i butikkhandel med klær og salg av drivstoff i 2020, som bidro til å dempe den samlede oppgangen noe.

Sterk nedgang for eurosonen i november men økning i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra oktober til november 2020 på 6,1 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en solid økning på 2,9 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 0,6 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på 3,2 prosent.

Powered by Labrador CMS