Kjetil Vågen og Stian Moen Dahle, dus bakgrunn av EU-parlamentet med EU-flagg
Kjetil Vågen og Stian Moen Dahle, fra Advokatfirmaet CLP.

Nye EU-regler for reduksjon, gjenbruk og resirkulering av emballasje

Den 24. april 2024 vedtok Europa-parlamentet en ny forordning med formål om å gjøre emballasje mer bærekraftig, og for å redusere emballasjeavfall. Forordningen skal bidra til overgangen til sirkulærøkonomi i medlemslandene, og til å oppnå klimanøytralitet innen 2050.

Teksten er skrevet av Kjetil Vågen og Stian Moen Dahle i Advokatfirmaet CLP.

Her presenteres enkelte sentrale trekk ved forordningen. Miljødirektoratet har tidligere uttalt at endringene forventes endelig vedtatt av Europaparlamentet i løpet av 2024, og gjennomført i Norge allerede i løpet av 2025.

Reduksjon av plastikkemballasje og mindre tomrom 

Plastikkemballasjeavfall skal i stor grad reduseres, og det vil maksimalt være tillatt med 50% tomrom for gruppert emballasje, e-handelsemballasje og transportemballasje. Dette er et virkemiddel for å begrense emballasjens totale volum. Regelen skal imidlertid ikke gjelde for gjenbrukbar emballasje. I tillegg må produsenter og importører sikre minimering av emballasjens vekt og volum. All emballasje skal være resirkulerbar, med unntak for emballasje for enkelte produkter som for eksempel emballasje for mat til spedbarn og mat til spesielle medisinske formål.

Forbud mot plastikkemballasje og restriksjoner på bruk av PFAS

Fra 1. januar 2030 vil det være forbud mot plastikkemballasje for blant annet uprosessert og fersk frukt og grønnsaker, for mat og drikkevarer som konsumeres på kafeer og i restauranter, og for enkeltporsjoner av for eksempel sauser, sukker og lignende. Videre forbys bruk av evighetskjemikalier (PFAS) over bestemte terskler, i emballasje som berører mat.

Merking av materialsammensetning og utvidet produsentansvar

Forordningen stiller krav til at emballasjen merkes med materialsammensetning, som skal være lett forståelig for leseren. 

Forordningen innebærer videre et utvidet produsentansvar. Produsentbegrepet er vidt angitt i forordningen. Også produsent, importør eller distributør som pakker opp emballerte produkter, kan være omfattet, forutsatt at dette ikke er en sluttbruker.

Medlemsstatene skal etablere et register som skal tjene til å overvåke at aktørene som er omfattet av det utvidede produsentansvaret, oppfyller kravene som er stilt i forordningen. 

Produsentene kan overlate til en godkjent produsentansvarsorganisasjon å utføre de utvidede produsentansvarsforpliktelsene på deres vegne.

Reduksjon av bruken av plastposer

Den enkelte medlemsstaten skal videre igangsette tiltak for å begrense bruken av plastposer. Dette målet skal anses som nådd dersom det årlige forbruket av plastposer ikke overstiger 40 plastposer per innbygger i den enkelte medlemsstaten. 

Powered by Labrador CMS