Kjell-Fredrik Kristiansen er partner og bransjeleder i BDO.

Halvparten av norske SMB-handelsbedrifter uten bærekraft på agendaen, bedre på digitalisering

BDO har tatt tempen på norske SMB-bedrifter. Undersøkelsen viser at handelsnæringen utmerker seg med å ha kommet lengst innen digitalisering, men at den fortsatt har en vei å gå på bærekraft.

Publisert

Nøkkeltall for handelsbransjen

42% forventer omsetningsvekst neste tolv måneder

15% forventer omsetningsfall neste tolv måneder

53% har bærekraftstiltak

26% måler bærekraftstiltak

20% rapporterer på bærekraftstiltak

10% tror bærekraftstiltak kan bidra til nye forretningsmuligheter

69% har digitaliseringstiltak

18% rapporterer på digitaliseringstiltak

28% måler digitaliseringstiltak

13% tror digitaliseringstiltak kan bidra til nye forretningsmuligheter

1.200 SMB-ledere har i den landsomfattende undersøkelsen til rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO delt sine markedsutsikter, arbeid med digitalisering og bærekraftige utvikling. I tillegg til en geografisk inndeling av besvarelsene, gjør undersøkelsen også opp status for bransjene handel, bygg- og anlegg, eiendom, overnatting- og servering, samt tjenesteytende.

For alle bransjer er markedsutsiktene generelt preget av positivitet og fremtidstro, men i et treårs perspektiv tror godt over halvparten av alle SMB at virksomhetens omsetning vil øke. I handelsbransjen tror 42 prosent på vekst i omsetning inneværende år, mens 65 prosent tror på vekst de neste tre årene.

Undersøkelsen ble gjennomført før krigen i Ukraina eskalerte. Konsekvensene av krigen både på kort og lang sikt er vanskelige å spå og ringvirkningene vil trolig påvirke også SMB-markedet innen handelsbransjen.

15 prosent tror at omsetningen vil falle i 2022, noe som er i tråd med funnene fra BDOs Handelsundersøkelse i fjor.

–I vår undersøkelse ser vi at det er flere pessimister i handel enn i de øvrige bransje, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder i BDO.

Usikre rammevilkår og mangel på folk

Bedriftslederne er også spurt om de ser hindre for positiv utvikling de neste tolv månedene. I handelsnæringen svarer 1 av 4 at mangel på kompetanse og arbeidskraft vil være en bremsekloss, nærmere 1 av 3 opplever usikkerhet rundt rammevilkår som skatter og reguleringer som et hinder, og drøyt 1 av 5 bekymrer seg for omfattende rapporteringskrav.

– SMB-barometeret bekrefter inntrykket vi får i dialog med våre kunder om mulige hindringer for vekst. Både mangel på arbeidskraft, uklare vilkår og høye krav til rapportering gjør små og mellomstore virksomheter sårbare og usikre på fremtidsutsiktene, sier Kristiansen.

Begrenset bærekraftsfokus

Undersøkelsen har også tatt for seg bedriftenes bærekraftige utvikling. Innen handelsbransjen svarer 53 prosent av de spurte bedriftslederne at deres virksomhet gjennomfører, skal gjennomføre eller har gjennomført bærekraftstiltak. Dette er knappe ti prosent lavere enn overnatting- og serveringsbransjen, men ellers på linje med øvrige bransjer. Det betyr likevel at nær halvparten av handelsbedriftene i landet ikke har bærekraft på agendaen.

– Det er oppsiktsvekkende at en såpass stor andel har så lite fokus på bærekraft. Det er også få (1 av 4) som måler på bærekraftstiltak i en eller annen form, sier Kristiansen.

BDO spurte bedriftene om tiltak og motivasjonen bak dem. Ikke overraskende utmerker handelsnæringen seg med kundeorientert drivkraft. 27 prosent svarer «forventinger fra kunder» på spørsmål om virksomhetens motivasjon for å iverksette bærekraftstiltak.

– SMB-barometeret tegner, sammen med Handelsundersøkelsen, et tydelig bilde av at det stilles krav til bærekraftig drift fra både ansatte, leverandører og ikke minst kunder, sier Kristiansen.

Nesten ni av ti CFO-er svarte i Handelsundersøkelsen bekreftende på om de opplever at det stilles økte krav til et bærekraftig fokus fra sine kunder.

– Handelsbransjen har flere utfordringer knyttet til bærekraft, hvor overforbruk og bruk-og-kast-mentalitet kanskje er de største. Mitt råd er å gjøre bærekraft til en integrert del av forretningsstrategien. Det er også viktig å måle og rapportere på tiltakene, både for å se om de har effekt, men også for å kunne dokumentere en bærekraftig utvikling i møte med finansieringsinstitusjoner, leverandører, kunder og ansatte, sier BDOs bransjeleder.

Dyktige på digitalisering

– Handelsbransjen ligger i tetsjiktet i norsk næringsliv når det gjelder digitalisertingstiltak, fastslår Kristiansen.

Det tredje målepunktet i SMB-barometeret er virksomhetenes digitaliseringsarbeid. Digitalisering er å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å øke effektiviteten, redusere risikoen og forbedre kundeopplevelsen. 7 av 10 SMB har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre digitaliseringstiltak, men kun 13 prosent har tiltak det rapporteres på. Tallene er gjennomgående høyere for de større virksomhetene og lavere for de minste virksomhetene.

Handelsbransjen gjennomfører digitaliseringstiltak på linje med SMB-snittet, men er bedre på måling og rapportering. Til sammenligning leverer eiendomsbransjen dårligere enn snittet på alle parameterne.

Powered by Labrador CMS