Næringsminister Iselin Nybø krever at leverandørene begrunner forskjeller i innkjøpspris.

Leverandører må begrunne forskjeller i innkjøpspriser

Regjeringens arbeid med å sørge for sunn konkurranse i dagligvarebransjen fortsetter. Nå iverksettes tiltak for å finne ut mer om årsaker til forskjeller i innkjøpspriser.

I Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane, er det en rekke tiltak som skal bidra til bedre konkurranse i dagligvarebransjen. Et av tiltakene i meldingen er å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i hvilke priser de tilbyr dagligvarebutikkene. Målet er mer informasjon om årsakene til forskjeller i innkjøpspriser, skriver NFD i en pressemelding.

– Regjeringen er opptatt av å sørge for god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet. Mer informasjon om hvorfor det oppstår forskjeller i innkjøpspriser kan gjøre det enklere å vurdere om forskjellene er konkurranseskadelig eller ikke. Dette vil bidra til å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Konkurransetilsynet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet jobbet med hvordan tiltaket skal utformes. Konkurransetilsynet vil innhente informasjon om innkjøpspriser fra ulike leverandører, og leverandørene vil bli bedt om å forklare eventuelle forskjeller i innkjøpspris. Etter informasjonsinnhentingen vil informasjonen sammenstilles og vurderes, med fokus på årsakene til forskjeller i innkjøpspriser.

- Vi har i god dialog med departementet utarbeidet en plan for dette arbeidet. Dette tiltaket vil gi informasjon som er viktig for tilsynets arbeid med å håndheve konkurranseloven og fremme konkurranse, uten å begrense rommet for tøffe forhandlinger mellom kjeder og leverandører, sier konkurransedirektør Lars Sørgard

Tiltaket er nytt, og det er derfor uvisst hvor ressurskrevende det vil være for leverandørene. Tiltaket vil kunne ha en preventiv effekt ved at aktører som vet at de kan bli gjenstand for kartlegging fra Konkurransetilsynet vil kunne avskrekkes fra mulig ulovlig adferd.

– Plikten for leverandørene må være så lite byrdefull som mulig, samtidig som Konkurransetilsynet får den informasjonen de trenger. Det er også lagt vekt på at tiltaket er fleksibelt slik at det kan tilpasses nye behov for informasjon der som det skulle oppstå, sier næringsministeren.

Powered by Labrador CMS