Advokat Cecilie Sjursen og partner/advokat Kjetil Vågen fra advokatfirmaet CLP DA.
Advokat Cecilie Sjursen og partner/advokat Kjetil Vågen fra advokatfirmaet CLP DA.

Åpenhetsloven – kontroll fra Forbrukertilsynet  

Kontroll gjennomført av Forbrukertilsynet har avdekket at mange virksomheter bryter med pliktene etter åpenhetsloven.

Artikkelforfattere: Partner/advokat Kjetil Vågen og advokat Cecilie Sjursen fra advokatfirmaet CLP DA

Den 15. november 2023 publiserte Forbrukertilsynet sine funn etter kontroll av 500 virksomheter for overholdelse av krav om at redegjørelse etter åpenhetsloven skal være tilgjengelig på nettsidene til selskapene.

Funn fra Forbrukertilsynets kontroll publisert 15. november 2023:

  • 20 % mangler redegjørelser på selskapets nettside
  • Varierende og mangelfull kvalitet på redegjørelsene

Forbrukertilsynet har fulgt opp de kontrollerte virksomhetene som mangler redegjørelse på nettsiden sin. 100 av de 500 kontrollerte selskapene skal ha mottatt brev fra Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet viser med dette at de aktivt vil følge opp overholdelse av åpenhetsloven og veilede virksomheter for at virksomhetene skal operer i tråd med åpenhetsloven. Forbrukertilsynet har imidlertid også sanksjonsmuligheter som beskrevet under.

Vi har i tidligere nyhetsbrev skrevet om kravene til aktsomhetsvurderinger  og hvordan redegjøre for disse.

Varierende kvalitet på redegjørelsene som er tilgjengelig på nettsider

Forbrukertilsynet uttaler at det er "varierende kvalitet" på de publiserte redegjørelsene. Vi leser det slik at Forbrukertilsynet mener disse redegjørelsene ikke er tilstrekkelige etter åpenhetsloven.

Fra funnene til Forbrukertilsynet siteres det følgende:

  • Virksomhetene redegjør i liten grad for negative forhold de har avdekket. Over en tredjedel av de undersøkte har ikke nevnt noe om slike forhold eller har kun oppgitt at de ikke har avdekket noe.
  • Virksomhetene redegjør i liten grad for iverksatte eller planlagte tiltak. Omtrent en tredjedel nevner ikke tiltak i det hele tatt. 
  • Enkelte virksomheter har publisert en tekst om åpenhetsloven, men det er uklart om teksten er ment som en redegjørelse ettersom den verken er datert, signert eller angir hvilken periode man redegjør for.
  •  Mange av virksomhetene Forbrukertilsynet har sett på er del av konsern. Redegjørelsene er ofte uklare i forhold til hvilke virksomheter i konsernet redegjørelsen er ment å dekke. Redegjørelsene er også lite spesifikke når det gjelder ulike risiko knyttet til ulike forretningsområder innenfor konsernet. 
  • Mange virksomheter ser ut til å ha løst arbeidet med aktsomhetsvurderingene ved å sende ut skjemaer, code of conduct eller lignende, uten at man jobber videre med konkret risiko og tiltak.

Risikerer høye bøter

Forbrukertilsynet oppgir at de vil fortsette å kontrollere at pliktene i åpenhetsloven følges, og at de ved fremtidige tilsyn og eventuelle sanksjoner vil legge vekt på at det er sendt brev og gitt veiledning til de virksomhetene som har mottatt dette. Kvaliteten på redegjørelsene vil fremover bli gjenstand for videre oppfølging.

Ved brudd på loven kan Forbrukertilsynet gi forbuds- og påbudsvedtak, men også økonomiske sanksjoner i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Nylig var forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på høring, og det er i forskriften foreslått bøter på opptil 4 % av omsetning eller 25 millioner kroner, der høyeste beløp benyttes. Dette nivået ble foreslått opprettholdt av departementet. Det er således grunn til å vente svært høye bøter for brudd på redegjørelsesplikten etter åpenhetsloven.

Vi oppfordrer sterkt til at alle bedrifter som enda ikke har kommet skikkelig i gang med arbeidet med aktsomhetsvurderinger og/eller ikke har publisert en redegjørelse på sine hjemmesider iverksetter arbeidet snares og gir det høy prioritet.

Powered by Labrador CMS