Oasen Storsenter er blant kjøpesentrene som har slitt med å få tillatelse til utbygging.

Statlig planbestemmelse for kjøpesentre er opphørt

Virke melder at 20 års regulering av areal i varehus og kjøpesentre tok slutt 1. juli. Den statlige forskriften oppfører, men fylkene vil fortsatt vedta forskjellige bestemmelser i sine plandokumenter.

Publisert

Virke har ment at reguleringen håndheves vilkårlig og at den er uegnet til å fremme god areal- og handelsutvikling. Det finnes bedre måter å fremme god senterutvikling på enn å regulere areal i varehus. Det er derfor et gjennomslag at reguleringen nå opphører.

For 20 år siden ble det en innført en kjøpesenterstopp. Denne ble erstattet med en rikspolitisk bestemmelse i plan- og bygningsloven i 2008. Bestemmelsen hadde som formål å unngå utbygging av store varehus og kjøpesentre utenfor byer og trafikknutepunkt. Den har vært brukt til dels vilkårlig. I noen prosjekter og overfor noen bransjer har bestemmelsen vært brukt, i andre ikke. 1. juli forsvant bestemmelsen.

Det betyr at det ikke lenger legges føringer på definisjon av kjøpesentre og varehus fra statlig hold til fylkesplaner. Ankebestemmelsene til Fylkesmann og departement faller også bort.

Fylkene vedtar på sin side forskjellige bestemmelser i sine plandokumenter. Virke har vært opptatt av at fylkene gjennomfører analyser av handel og sentrumsutvikling i sine planprosesser.

Kilde: virke.no

Gjeldende regel i planretningslinjene (Punkt 4.5) lyder som følger:

Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.

Powered by Labrador CMS