Europris-ansatt unngikk fengselsstraff selv om hun hadde underslått et betydelig beløp fra butikken hun jobbet i.

Europris-ansatt underslo kr 355.500 – dømt til samfunnsstraff

En kvinnelig butikkmedarbeider i en Europris-butikk i Midt-Norge er av tingretten dømt til 90 timers samfunnsstraff for grovt underslag av 355.500 kroner, og til å betale tilbake det underslåtte beløpet.

Underslaget hadde skjedd ved at hun over en femårsperiode annullerte kontantkjøp etter å ha mottatt betaling og tilegnet seg pengene til egen vinning.

Hun avga en uforbeholden tilståelse i retten, etter at hun hadde samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Straffen ble satt til samfunnsstraff i 90 timer med en gjennomføringstid på fem måneder, subsidiært fengsel i 90 dager.

Det underslåtte beløpets størrelse og den lange tiden det har pågått, ble ansett som skjerpende omstendigheter i saken, som gjør underslaget grovt: «Siktede har over lang tid brutt arbeidsgivers tillit ved å forsyne seg av kassen.»

Det forelå imidlertid formildende omstendigheter som etter rettens syn gjorde det forsvarlig å reagere med samfunnsstraff og ikke ubetinget fengselsstraff. At helt fra hun ble konfrontert med saken av arbeidsgiver, har erkjent forholdet.

Hun forklarte at hun underslo pengene for å dekke daglige utgifter i husholdningen fordi familien hadde det trangt økonomisk, og hennes inntekt var den eneste inntektskilden.

Hun har også undertegnet gjeldsbrev for nedbetaling av det underslåtte beløpet. Det ble videre vektlagt at saken har hatt liggetid hos politiet – i åtte måneder fra anmeldelsen til siktede ble avhørt. I valget av straffereaksjon la retten dessuten lagt vekt på at siktede har aleneansvaret for en datter.

Powered by Labrador CMS