Professor Tore Nilssen skal lede arbeidsgruppen. (Foto: UiO)

Ser på prisdiskriminering i dagligvare

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. En ny arbeidsgruppe, ledet av professor Tore Nilssen ved UiO, ser nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.

Publisert

– Å vurdere virkningene av restriksjoner på mulige forskjeller i innkjøpspriser er krevende. Vi må være sikre på behovet før vi bestemmer oss. Både feil tiltak og mangel på tiltak, kan gi store konsekvenser, både i form av høyere priser til forbrukerne og mindre innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Han setter nå ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser. Utredningen vil gi departementet faglige innspill på konsekvensene av å innføre restriksjoner på forskjeller i innkjøpspriser til dagligvarehandelen. Det vil være en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.

– Arbeidsgruppen har solid kompetanse på konkurranseøkonomi. Jeg er trygg på at de vil levere en god og grundig vurdering, sier Røe Isaksen.

Gruppen skal blant annet se på konsekvensene restriksjoner vil ha for forbrukere, konkurransen og nyetablering. Arbeidsgruppen skal videre gi en anbefaling om det bør innføres restriksjoner på diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarehandelen, og diskutere utformingen av mulige restriksjoner. Mulige restriksjoner kan være et generelt forbud mot prisdiskriminering, forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører, samt andre former for restriksjoner arbeidsgruppen mener kan være aktuelle.

– Vi er opptatt av å vurdere alle sider av saken. Det er derfor lagt stor vekt på at arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i de ulike innspillene som har kommet fra bransjen, sier næringsministeren.

Dette er arbeidsgruppen:

  • Professor v/Universitetet i Oslo, Tore Nilssen (leder)
  • Professor v/Handelshøyskolen BI, Espen R. Moen
  • Professor v/Universitetet i Bergen, Tommy Staahl Gabrielsen

I forbindelse med dette arbeidet innhenter departementet også en utredning av årsaker til mulige forskjeller i innkjøpspriser.

Utredningene skal blant annet bygge videre på Konkurransetilsynets nylige kartlegging av dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Samlet vil disse utredningene gjøre regjeringen rustet til å beslutte hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.

Fristen for overlevering av arbeidsgruppens rapport er 17. januar 2020.

Powered by Labrador CMS