– Vårt syn har alltid vært at dagens konkurranselov er tilstrekkelig for å få gode konkurranseforhold i dagligvaremarkedet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

– Sterkere tilsyn er nødvendig for god konkurranse

– Det er bra at Stortinget presiserer Konkurransetilsynets rolle og ansvar i å føre et tydelig og veiledende tilsyn med dagligvarebransjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Stortingets næringskomité avga torsdag innstilling til meldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane.»

Norsk varehandel sysselsatte 359.000, omsatte samlet for 1.805 mrd og bidro med 251 milliarder kroner i verdiskapning i 2019 (SSB nasjonalregnskap). Det gjør næringen til landets nest største målt i antall sysselsatte, med ca 13 prosent av total sysselsetting, og tredje største næring ut fra bidrag til total verdiskapning i næringslivet.

NHO Service og Handel har lenge vært opptatt av at konkurranseforholdene i dagligvarebransjen har vært for dårlige, noe som kan ha gått utover varetilbud, prisnivå og nyetableringer. I den åpne høringen i næringskomiteen i november 2020 ble det etterlyst et sterkere tilsyn med bransjen, og at Konkurransetilsynet og det nyetablerte Dagligvaretilsynet gis ansvar for både veiledning og oppfølging rundt konkurranseforhold. Et flertall i næringskomiteen bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti følger i innstillingen opp dette, gjennom forslag om at «Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at veiledende virksomhet må styrkes overfor dagligvaresatsingen.»

– Vi har vært bekymret over utviklingen i markedet og denne bekymringen har både regjeringen og Stortinget lyttet til. Vi håper tiltakene Stortinget foreslår nå vil skape bedre konkurranse, lavere priser og ikke minst at vi også skal se nyetableringer innen dagligvaremarkedet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

God løsning om ulovlig prisdiskriminering

Et av de sentrale spørsmålene i regjeringens melding handlet om innkjøpspriser og prisdiskriminering. I henhold til konkurranseloven er prisdiskriminering som er til skade for konkurransen ulovlig. En enstemmig næringskomité peker på at styrkingen av Konkurransetilsynet de siste årene også må føre til at det føres sterkere kontroll med ulike innkjøpspriser, slik at sunne konkurransevilkår opprettholdes.

- Vårt syn har alltid vært at dagens konkurranselov er tilstrekkelig for å få gode konkurranseforhold i dagligvaremarkedet. Vi har også pekt på det handlingsrommet som loven i dag gir, at tilsynet med markedet har vært for svakt og at dette over tid har skapt uro og usikkerhet for om det forekommer konkurranseskadelig prisdiskriminering. Stortingets presiseringer om styrking av tilsynsvirksomheten med dagligvarebransjen er en klar marsjordre til Konkurransetilsynet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Økt innsats mot grensehandel

Pandemien har vist oss hvilken viktig rolle dagligvarebransjen spiller for matforsyning i flere ledd, men også hvilken rolle bransjen kan ha for verdiskapningen i Norge dersom vi sørger for at norske forbrukere primært handler dagligvarer i Norge. Hvert år forsvinner det flerfoldige milliarder kroner i grensehandel til Sverige. Dette tas det nå ytterligere tak i, gjennom at Stortinget ber regjeringen å innføre et permanent grensehandelsbarometer innen 1. juli, og snarest mulig legger frem en melding for Stortinget om grensehandel.

—2021 kan vise seg å bli det året vi endelig tok tak i grensehandelsproblematikken. Først gjennom avgiftsendringer i Statsbudsjettet, og nå ved å lytte til NHO Service og Handel og Grensehandelsalliansen som har etterlyst dette grensehandelsbarometeret. Jeg er veldig glad for at vi nå også skal få en stortingsmelding som kan behandle problematikken i stort. Norsk handel er en verdiskaper og en sysselsettingsmotor – blant de flinkeste på å inkludere mennesker i arbeidslivet. Her er det mange viktige perspektiver å løfte frem, og jeg kan love at vi skal være i front på å gi gode innspill til regjeringens videre arbeid, avslutter Anne-Cecilie Kaltenborn.

Powered by Labrador CMS