Hans Jørgen Langeland og Stian Moen Dahle i Advokatfirmaet CLP
Hans Jørgen Langeland og Stian Moen Dahle i Advokatfirmaet CLP redegjør for nye regler for bruk av "førpris" ved salgs­markedsføring.

Nye regler om bruk av førpris i salgsmarkedsføring – en positiv endring for norske retailere?

Den 5. juni i år vedtok Stortinget norske gjennomførings­regler for EUs moderniserings­direktiv, som blant annet inkluderer flere viktige endringer i markedsføringsloven og prisopplysnings­forskriften. Blant de viktigste endringene er at det vil innføres eksplisitte regler om bruken av såkalt "førpris" ved salgs­markedsføring. De nye reglene vil tre i kraft 1. oktober i år.

Av Hans Jørgen Langeland, Associate Partner, og Stian Moen Dahle, Associate i Advokatfirmaet CLP

Dagens regler

Frem til nå har det ikke vært noen spesifikke regler om bruken av førpris i salgsmarkedsføring. Dette har i stedet vært regulert av de generelle reglene i markedsføringsloven om urimelig handelspraksis og villedende markedsføring.

Forbrukertilsynet og Markedsrådet har basert på disse generelle reglene etablert noen retningslinjer gjennom praksis. Noe forenklet kan disse retningslinjene oppsummeres som at den næringsdrivende må kunne dokumentere at den samme varen faktisk har blitt solgt til førprisen i et visst antall og i en viss periode like før salgskampanjen. I sin praksis har Forbrukertilsynet lagt til grunn at det ved salg av standardvarer normalt må ha vært solgt minst tre eksemplarer i en seksukersperiode for å etablere en reell førpris, men at det må gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak.

Det kommer nye regler for bruk av førpriser. (Ill. foto som ikke har noen tilknytning til innholdet i saken.)

Særlig kravet til faktisk salg har vært krevende for norske retailere å forholde seg til i praksis, da det i mange tilfeller ikke vil være praktisk mulig å oppnå faktisk salg i førprisperioden av enhver vare som er omfattet av en salgskampanje, som gjerne omfatter et stort antall forskjellige varer. Kravet til faktisk salg har også skapt skjeve konkurransevilkår mellom norske og andre skandinaviske retailere på nett, ettersom sistnevnte ikke har hatt noe tilsvarende krav til faktisk salg fra sine nasjonale forbrukermyndigheter.

De nye reglene

Etter 1. oktober vil det komme en ny eksplisitt bestemmelse i prisopplysningsforskriften som krever at den næringsdrivende skal gi informasjon om førpris når en vare markedsføres som nedsatt. Ifølge bestemmelsen skal førprisen som angis være den laveste prisen som den næringsdrivende har anvendt i minimum 30 dager før salgsmarkedsføringen startet.

At prisen skal ha blitt "anvendt" innebærer kun et krav om at varen må ha vært tilgjengelig for forbrukeren på en slik måte at forbrukeren har vært i stand til å foreta et kjøp, og at forbrukeren har kunnet gjøre seg kjent med prisen på varen. Regelen innebærer altså en slutt på det problematiske kravet til faktisk salg i førprisperioden, og førprisperioden forkortes fra dagens utgangspunkt på 6 uker til 30 dager.

De nye reglene inneholder før øvrig et praktisk nyttig unntak fra 30 dagers førprisperiode: For sammenhengende markedsføringskampanjer med progressivt økende rabatt, f. eks. 10 % i uke 1-2 og 20 % i uke 3-4, kan førprisen i 30 dagers-perioden før den første prisnedsettelsen brukes som førpris gjennom hele kampanjen.

Samtidig innebærer den nye regelen noen innskjerpinger fra dagens praksis som det er viktig å være klar over.

For det første vil 30 dagers førprisperiode ikke være en retningslinje som dagens 6 uker er, men et fast krav. Dette innebærer at det ikke vil være lovlig å bruke kortere førprisperiode enn 30 dager, selv om det skulle dreie seg om varer med kort holdbarhet eller nyankomne varer som har vært tilgjengelig for kjøp i mindre enn 30 dager. I slike tilfeller vil det dermed i praksis ikke være lovlig med salgskampanjer før varene har vært tilgjengelig for kjøp i minst 30 dager.

For det andre krever de nye reglene at eventuelle lavere priser gitt til kundeklubbsmedlemmer i førprisperioden må tas med når det settes førpris. Dette er det motsatte av hva som følger av dagens praksis fra Markedsrådet (MR-2017-1190), som er at slike lavere kundeklubbspriser kan ses bort fra ved førprisangivelsen.

Etter vår vurdering er de nye reglene totalt sett likevel en positiv endring for norske retailere. De innebærer en vesentlig forenkling fra dagens regler, og Norge vil med denne endringen komme på linje med resten av Skandinavia og EU, som har innført tilsvarende regler med 30 dagers førprisperiode uten krav til faktiske salg.

Potensielt høye bøter ved regelbrudd

De nye reglene om salgsmarkedsføring kan sanksjoneres med bøter på inntil 4 % av årsomsetning (eller NOK 25 millioner dersom det er et høyere beløp) ved vesentlige eller gjentatte brudd. Dette er derfor regler det blir viktig å ha god kontroll på når man driver salgskampanjer etter 1. oktober i år.

Powered by Labrador CMS