Slik blir det seende ut. Bide fra konsesjonssøknaden til ASKO.

ASKO har fått vindkraft-motstandere på nakken

«ASKO Norge og Norgesgruppens samarbeidende kjeder som Spar, Meny, Joker og flere kan belage seg på aksjoner og boikott.»

.Av Odd Henrik Vanebo

Det er trusselen fra Motvind Norge hvis ikke anleggsarbeidet Lillesand vindkraftverk har startet i Nordbømarka stanses.

ASKO Fornybar svarer at de ønsker å gjennomføre sine prosjekter innen fornybar energi på en så skånsom måte som mulig, og dermed være en sterk bidragsyter til produksjon av mer ren energi.

Aksjonerer i Nordbømarka

‘Aksjoner mot ASKO Norges lager’, er tittelen på en pressemelding fra Motvind Norge, som sammen med Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet krever umiddelbar stans av alt anleggsarbeid tilknyttet det omsøkte Lillesand vindkraftverk i Nordbømarka i Lillesand. 29. januar markerte disse organisasjonene mot ulovlige igangsatte anleggsarbeid i Nordbømarka ved fem ASKO-lagre: Oslo, Arnadalen i Bergen, Tiller i Trondheim, Ålgård i Rogaland og Lillesand i Agder.

«ASKO vil bygge tre 205 meter høye vindturbiner med belysning – i ikke-fornybar sørlandsnatur, i Nordbømarka, det største sammenhengende naturområdet i Lillesand. Om anlegget får alle tillatelser og realiseres, vil det bli blikkfanget i skjærgården fra Arendal til Kristiansand. ASKO-eide Lillesand Vind AS og Repstad Anlegg AS har 26. januar startet forberedelser av anleggsarbeid med gravemaskiner og skogsmaskiner. Dette er mot befolkningens vilje og før kommunen har behandlet søknaden slik det kreves for å kunne realisere anlegget på lovlig måte.»

«NVE uttaler på Lillesand kommunes nettsider 28. januar at alle tillatelser er gitt. Dette er ikke tilfelle. ASKO Fornybar ASs søknad skal behandles av bystyret i Lillesand først 8. februar.

2. desember vedtok et enstemmig bystyre at klage som har ligget ubehandlet siden 19. juni på et vedtak om dispensasjon til vindkraftverket skal behandles. I samme møte vedtok bystyret å etterkomme innbyggerforslag om ny behandling av hele vindkraftsaken.»

Nordbømarka

«Vi aksjonerer på vegne av 70 % av befolkningen som er mot vindkraft i bytte med natur. ASKO vil være tjent med å skrinlegge dette og ev. andre vindkraftprosjekt,» skriver organisasjonene i brev til ASKO:

«Dette prosjektet er et overgrep og en svært dårlig sak for ASKO sitt omdømme som matvareaktør. ASKO NORGE AS kan velge å vise samfunnsansvar ved å stanse anleggsarbeidet og skrinlegge prosjektet. I motsatt fall kan ASKO Norge og Norgesgruppens samarbeidende kjeder som Spar, Meny, Joker og flere belage seg på aksjoner og boikott. Naturglede, ikke bare matglede, er viktig for befolkninga, og det bør ASKO selskapene ta på alvor. Vi viser samfunnsansvar, derfor aksjonerer vi i dag. Det vil vi fortsette med.»

«Det de gjør er lovlig»

Lillesands-Posten har omtalt saken, og viser til at NVE har gitt anleggskonsesjon og har godkjent miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA). I tillegg har Lillesand kommune tidligere gitt dispensasjon fra arealformålet (LNF) innenfor planområdet, ifølge kommunalsjef for teknisk sektor Trude Jakobsen.

Ordfører Einar Holmer-Hoven sier at slik han har forstått det, er det de gjør lovlig. Enn så lenge, presiserer han. Innbyggerinititiativet er vurdert av eksterne jurister, som skal gi en anbefaling før bystyret skal behandle saken 8. februar.

Per nå oppfatter ordføreren bystyrets flertall som negative til utbyggingen av vindkraft på Nordbø. Han mener bystyret kan vedta å trekke dispensasjonen til vindkraftanlegget, siden den ble gitt av Plan- og miljøutvalget i 2019. Også de økonomiske konsekvensene av eventuelt å trekke dispensasjonen. Men hvis det for eksempel koster kommunen 30 millioner, blir det vanskelig.

I en oppfordring til demonstrantene sier han at det er lov til å aksjonere, så lenge det foregår i fredelige former. Men ber dem huske at de som driver arbeidet der, ikke gjør noe ulovlig, skriver Lillesands-Posten.

ASKO forstår at det er ulike meninger

Ronny Johnsrød, daglig leder i ASKO Fornybar, kommenterer:

– Det stemmer at Lillesand Vind har igangsatt noe skogrydding og lett gravearbeid i planområdet for de tre godkjente vindturbinene i Lillesand. Arbeidet som skal gjøres i planområdet har alle nødvendige statlige og kommunale godkjenninger. – Vi er opptatt av et godt samarbeid med kommunen, og har lenge utsatt oppstart i planområdet selv om anleggskonsesjon har vært på plass.

– Vi forstår at det er ulike meninger i saken om produksjon av fornybar energi. Motvind Norge står selvsagt fritt til å ytre sine standpunkter som alle andre. Det viktigste for ASKO er at vi får levert matvarer hver dag til alle våre kunder innen butikk, servering, storhusholdning og institusjonsmarkedet.

– At det er delte meninger i en sak som handler om natur på den ene siden, og fornybar energi som et bidrag til å løse klimautfordringene på den andre, forstår vi. Vi håper likevel at vi får frem vårt ønske om å gjennomføre våre prosjekter innen fornybar energi på en så skånsom måte som mulig, og at vi ønsker å være en sterk bidragsyter til produksjon av mer ren energi.

Powered by Labrador CMS